Ekshumacja zwłok

Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok lub szczątków ludzkich z grobu.

Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

 • na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego państwowego inspektora sanitarnego,
 • na zarządzenie prokuratora lub sądu,
 • na podstawie decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel,
 • na podstawie decyzji wojewody właściwego ze względu na miejsce położenia grobu, wydanej na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne, których wykaz ustala minister właściwy do spraw zdrowia, nie mogą być ekshumowane na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok, przed upływem 2 lat od dnia zgonu.

Osobami uprawnionym do pochowania zwłok, które mogą złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację są:

 • pozostały małżonek(a) osoby zmarłej,
 • krewni zstępni (potomek w linii prostej: dziecko, wnuk, prawnuk itd.),
 • krewni wstępni (przodek w linii prostej: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.),
 • krewny boczny do czwartego stopnia pokrewieństwa,
 • powinowaty w linii prostej do pierwszego stopnia,
 • osoba dobrowolnie do tego zobowiązująca się.

Ekshumacja zwłok jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia, we wczesnych godzinach rannych.

Właściwy państwowy powiatowy lub graniczny inspektor sanitarny może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie niż określony powyżej przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności.

O ekshumacji należy też zawiadomić na piśmie zarząd cmentarza. Wniosek w sprawie wydania zgody na ekshumację oraz wystąpienia dotyczące warunków przeprowadzania ekshumacji należy kierować do: państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, właściwego ze względu na lokalizację miejsca planowanej ekshumacji.

Przepisy:

 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017r. poz. 912),
 • Rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2001r. Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku, których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. Nr 152, poz. 1742),
 • Rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2001r. Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2007r. Ministra Zdrowia w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866),
 • Rozporządzenie z dnia 23 marca 2011r. Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 75, poz. 405),
 • Rozporządzenie z dnia 7 marca 2008 r. Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48, poz. 284)
 • ŻRÓDŁO: https://www.gov.pl/web/psse-jelenia-gora/wymogi-dotyczace-ekshumacji